Sam Shaffer Barn Pavilion(Beaver Creek State Park)

July 14, 2016